Regulamin

 
 1. Postanowienia ogólne
  • Alegrobus.pl realizuje przewozy przesyłek, przewozów towarów z Polski do Norwegii oraz świadczy inne usługi zgodnie z poniższymi warunkami.

Dany regulamin ustala również przypadki, w których firma i jej pracownicy ponoszą odpowiedzialność. Ponadto wskazuje przypadki, w których pracownicy firmy nie odpowiadają za zaginięcie, braki ilościowe lub opóźnioną dostawę przesyłki, towar lub inne zlecane usługi.

 • Firma Alegrobus.pl przyjmuje przesyłki, towary oraz inne zlecane usługi jedynie zgodnie z poniższymi warunkami.
 • Zamawiający powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 • Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec wszystkich przewozów przesyłek i towarów.
 • W przypadku zawierania z Kontrahentem umowy, ustalone w niej warunki nie mogą koligować z warunkami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 • Firma jest uprawniona do SPRAWDZANIA PRZESYŁEK, w celu wykluczenia obecności w nich przedmiotów zabronionych.
 • Sprawdzenia przesyłek dokonuje się zgodnie z przepisami RP.
 1. Pakowanie i znakowanie przesyłek.
  • Przedmioty należy zapakować w sposób nie stanowiący zagrożenia dla przewoźnika, osób trzecich, pojazdów oraz innych opakowań.
  • Opakowanie powinno chronić jego zawartość przed uszkodzeniem.
  • Worki papierowe, polietylenowe, tkaniny nie są właściwym opakowaniem.
  • W przypadku niewłaściwego opakowania przedmiotów firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczny przewóz przesyłki.
  • W przypadku ustalenia przez przedstawiciela firmy w wyniku dokonania oceny opakowania przesyłki lub towaru, że opakowanie nie nadaje się do przewozu, może wyrządzić krzywdę osobom trzecim, pojazdowi, firma może odmówić przesyłki lub towaru.
  • Wszystkie opakowania powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko(lub nazwę) , adres oraz kod pocztowy nadawcy, nazwę odbiorcy, dokładny adres dostawy (ulicę, numer lokalu, miasto, kod pocztowy), należy wskazać numer telefonu odbiorcy oraz liczbę nadawanych przesyłek. Przesyłki nie zawierające adresu oraz numeru telefonu, lub zawierające błędnie podany adres lub numer telefonu, mogą nie dotrzeć do odbiorcy oraz zostaną wysłane z powrotem do nadawcy, lub siedziby firmy, w której Kontrahent będzie musiał odebrać przedmioty.
 2. Zapewnienia nadawcy
  • Nadawca zapewnia, że cały towar został należycie zapakowany, oznakowany, opakowanie zawiera dokładne adresy, numery telefonów nadawcy i odbiorcy.
  • Nadawca zapewnia osobę oraz inny sprzęt niezbędny do załadunku oraz rozładunku przesyłki.
  • Nadawca zapewnia wykluczenie w zawartości przesyłki przedmiotów zabronionych, o których mowa w punkcie 5. W przypadku naruszenia przez nadawcę danego postanowienia, wszelkie z tym związane straty wyrówna nadawca.
  • Nałożone na towar cło zapłaci nadawca.
 3. Odpowiedzialność firmy
  • Firma odpowiada za nieuchronienie towaru( zaginięcie, braki ilościowe, uszkodzenia) z winy leżącej po jej stronie oraz wyrówna Kontrahentowi wyrządzoną szkodę na podstawie oraz w trybie ustalonym w przepisach prawa polskiego.
  • Firma nie odpowiada za braki ilościowe lub uszkodzenia towaru jeśli towar został zapakowany i oznakowany niezgodnie z wymaganiami ustalonymi w regulaminie.
  • Firma nie odpowiada za przesyłkę zajętą przez instytucję państwową.
 4. Przedmioty, których dostarczenia odmawia firma.
  • Zabronione ustawowo przedmioty oraz substancje, które ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne mogą zagrażać człowiekowi, środowisku, itp. Przedmioty i substancje, których dostarczenie jest zakazane przepisami prawa państw, w których dokonuje się przewozu.
  • Przedmioty których firma nie przewozi:
   • wyroby tytoniowe,
   • broń, amunicja, substancje wybuchowe,
   • szybko psujące się artykuły spożywcze,
   • pieniądze, papiery wartościowe, metale szlachetne, kamienie szlachetne, antyki,
   • ustawowo zabroniony materiał drukowany, audiowizualny lub w postaci elektronicznej,
   • napoje alkoholowe,
   • przedmioty, których przewóz wymaga specjalnej temperatury powietrza, wilgotności oraz innych dodatkowych warunków,
   • wszelki towar zabroniony przepisami prawa przez dowolną instytucję rządową, państwową lub lokalną w dowolnym kraju, w którym dokonuje się przewozu,

5.3 Przesyłka, towar, w którym zostaną wykryte zakazane przedmioty( patrz nr 5.3),

Zostaną odesłane z powrotem do nadawcy lub siedziby firmy, w której Kontrahent będzie musiał odebrać przedmioty. Tego typu przesyłka nie będzie przewożona, zaś z tytułu zakazanych przedmiotów zostanie nałożona potrójna kara według norweskich stawek. Na przykład; Karton papierosów – norweska stawka kary wynosi 300Nok razy 3 = 900Nok, 1litr napoju alkoholowego( wódka, piwo, Brendy) norweska stawka kary wynosi 300Nok razy 3=900Nok.

 1. Składanie reklamacji
  • Nadawca lub Kontrahent zgłosi firmie Alegrobus doznane straty lub szkody w ciągu 5 dni od daty doręczenia przesyłki oraz potwierdzi niniejszy fakt na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, w przeciwnym wypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub zaginięcie, z wyjątkiem przypadku, jeżeli Kontrahent potwierdzi, że: w sposób zasadny nie był w stanie powiadomić firmę lub przedstawi reklamację na piśmie w ustalonym terminie.
 2. Przypadki, w których firma Alegrobus nie ponosi odpowiedzialności.
  • Firma nie odpowiada za niebezpieczne straty, między innymi za utratę zysku oraz szkodę pozamajątkową, włączając dobrą opinię.
  • Firma nie odpowiada oraz nie płaci żadnego odszkodowania z tytułu strat doznanych w wyniku zaginięcia lub opóźnionego dostarczenia przesyłki lub towaru pod wpływem okoliczności, które nie zależą od woli firmy, między innymi:
   • prawomocne oraz nieprawomocne działania lub zaniechanie działań przez instytucje lub urzędy państwowe, powodujące korki na drodze, kolejki pojazdów oraz inne przewody w przewozie przesyłek lub towarów.
   • bojkoty, strajki, lokauty, powolna praca jako forma strajku, zajęcie lokali produkcyjnych, administracyjnych oraz zawieszenie pracy.
  • Klęski żywiołowe:
   • gwałtowne burze,
   • zamiecie,
   • cyklony,
   • obfite opady śniegu,
   • trzęsienia ziemi,
   • powodzie spowodowane wylewami mórz lub rzek,
   • błyskawice,
   • wybuchy,
   • pożary,
   • zniszczenie maszyn,
   • lokali produkcyjnych oraz części lub całości komunikacji wewnętrznej,
   • wojna ogłoszona lub nieogłoszona, wojna domowa, bunty i rewolucje, piractwo, sabotaż,
   • procedury celne lub wykonywane przez inne instytucje państwowe,
   • działania (zaniechanie działań) nadawcy lub odbiorcy,
   • inne okoliczności wskazane w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polski oraz umowach międzynarodowych.